Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR op de Vullerschool bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de school, vanuit het advies- of instemmingsrecht, afhankelijk van onderwerp. De directeur is geen lid van de MR, maar neemt wel deel aan het gedeelte van de vergadering waarin de mededelingen van de school aan de orde komen.

Adviserende rol

 De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen, zoals: 
* verbetering van het onderwijs 
* het kiezen van leermethodes 
* personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) 

GMR

De elf openbare scholen in Lochem vallen onder één bestuur. Daarom is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met afvaardiging van elke school. Er is een oudergeleding en een personeelsgeleding van in totaal 6 personen; 3 ouders en 3 personeelsleden.

Wie zitten er in onze MR?

oudergeleding

                            
Niels Heemskerk        Roelant van Dam        Dominique Stellingwerf

teamgeleding

                              
Sien te Grotenhuis     Lidian Frederiks            Femke van Leussen

  

Vergaderingen

24 mei 2022
Notulen
21 juni 2022
Notulen

27 september 2022
notulen
15 november 2022
notulen
17 januari 2023
notulen
21 februari 2023
vervallen
27 maart 2023

18 april 2023
23 mei 2023
20 juni 2023

De vergaderingen van de MR zijn openbaar*. Alle ouders van de Vullerschool zijn van harte uitgenodigd om de vergaderingen bij te wonen.


*In uitzonderingsgevallen kunnen er redenen zijn om een onderdeel van de vergadering niet openbaar te laten zijn. In dat geval wordt dit van te voren kenbaar gemaakt.

Contact

Ouders die meer willen weten over de MR of een onderwerp willen bespreken, kunnen contact opnemen met een lid van de MR. Een email sturen is ook mogelijk naar mr@vullerschool.nl Ouders kunnen dit e-mailadres ook gebruiken om een onderwerp in te brengen voor een volgende MR-vergadering. 

Meer informatie

activiteitenplan 2022-2023
jaarverslag 2021 - 2022
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De MR voor ouders
De MR voor leerkrachten
Medezeggenschapsreglement
Medezeggenschapsstatuut Stichting Poolster